Huisregels Zwembad Den Ekkerman.

1. Verblijf in zwembad Den Ekkerman.

 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een zwemdiploma hebben alleen toegang met armvleugels/zwemvest en onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder in badkleding, die direct toezicht houdt en beschikt over een goede zwemvaardigheid.

Kinderen zonder zwemvaardigheid mogen alleen in het instructie- en recreatiebad wanneer ze zwemvleugels of een zwemvestje dragen. Zij mogen geen gebruik maken van het sportbad. Mocht uw kind op zwemles zitten en zonder drijfmiddelen in het diepe bad kunnen zwemmen, mag hij/zij in het sportbad onder begeleiding van de ouders voor de lijn oefenen (zonder verdere hulpmiddelen om/aan en altijd eerst in overleg met de toezichthoudende instructeur). Als de toezichthoudende instructeur bemerkt dat het kind niet zonder hulpmiddelen in het diepe kan zwemmen, mag hij/zij het kind de toegang tot dit bad ontzeggen. In het instructie bad mag een kind zonder zwemvleugels zwemmen voor de lijn onder begeleiding de ouders.

 • Zwemvleugels zijn te koop bij de receptie van het zwembad of bij het natte bar gedeelte in het recreatiebad. Tevens zijn zij ook te huur bij de receptie van het zwembad.
 • Wanneer u lijdt aan epilepsie, dient u dit te melden bij de toezichthouders. Tevens adviseren wij u een eigen begeleider mee te nemen.
 • U wordt verzocht te douchen voordat u het bassin betreedt. Uit veiligheidsoverweging is het niet toegestaan zeep en/of shampoo te gebruiken in het zwembad met uitzondering van de doucheruimte.
 • Het dragen van schoeisel is om hygiënische redenen niet toegestaan.
 • Alleen het dragen van zwemkleding is toegestaan (maximale lengte is tot boven de knie). Het dragen van kleding, spijkerbroeken en/of broeken met harde (metalen) gespen is met het oog op de hygiëne en/of beschadiging aan glijbanen niet toegestaan.
 • Roken is binnen onze accommodatie niet toegestaan.
 • Bij stroomstoring dienen de bezoekers van zwembad Den Ekkerman de bassins te verlaten op aanwijzing van het personeel.
 • Bij veelvuldig gebruik van de glijbaan kan slijtage aan uw badkleding ontstaan. Den Ekkerman is niet aansprakelijk voor deze schade.
 • Hardlopen is uit veiligheidsoverwegingen en wegens overlast voor de overige bezoekers niet toegestaan.
 • Stoelen en/of kinderboxen kunnen niet door de gasten gereserveerd worden door er handdoeken op te leggen en/of tassen in te plaatsen.
 • Het is verboden te rennen/rond te blijven hangen in de garderobe.
 • De “natte bar” in het recreatiebad is het enige verkooppunt in de accommodatie waar koffie/thee/frisdrank/snoep/ijs wordt verkocht. U kunt hiervoor munten kopen bij de receptie van het zwembad. Deze kunt u aan het einde van uw zwembezoek ook weer terug inwisselen voor geld.
 • Het terras is de plaats waar deze versnaperingen genuttigd kunnen worden. Het is niet toegestaan om stoelen of tafels permanent bezet te houden. (sterk afhankelijk van de drukte)
 • Meegebrachte kleine drankjes en andere versnaperingen mogen alleen en uitsluitend zittend verorberd worden op de banken van het recreatiebad.

Duiken:

 • Het is verboden te duiken vanaf de kant in het recreatiebad, instructiebad, en voor de lijn van het sportbad. Duiken wordt alleen toegestaan achter de lijn van het sportbad (diepe gedeelte). Deze regel geldt ook voor het salto’s maken vanaf de kant.

Glijbaan:

 • Voor het betreden van de glijbaan staat aangegeven wat beslist niet mag op de glijbaan. Houd u zich aan deze regels.
 • Kinderen die niet in het bezit zijn van een A-diploma mogen alleen onder begeleiding van een ouder van de glijbaan af (met opblaasarmbandjes aan).

Algemeen

Personen en/of groepen waarvan blijkt of wordt verwacht dat zij de orde en rust zullen verstoren, kan de toegang tot het zwem- en recreatiebad worden ontzegd.
Iedere bezoeker die de receptie passeert dient entree te betalen, ongeacht of u komt zwemmen of komt kijken.

Iedere bezoeker dient zicht zodanig te gedragen dat de orde, veiligheid en hygiëne worden gewaarborgd. Kantoren en personeelskantines, personeelsruimten en technische ruimten zijn niet voor bezoekers toegankelijk.

Bij te grote drukte in zwembad Den Ekkerman kan het aantal bezoekers worden beperkt. In verband met de handhaving van de veiligheid van de bezoekers, of voor periodiek onderhoud, kan de directie zich het recht voorbehouden de openingstijden van het zwem- en recreatiebad te wijzigen en het complex geheel of gedeeltelijk te sluiten.

De gebruiker is verantwoordelijk voor het naleven van het huishoudelijk reglement evenals het toezichtplan, hetgeen bij de receptie van ons bad ter inzage ligt. Het toezichtplan maakt eveneens deel van het huishoudelijk reglement.

Aansprakelijkheid

Het bezoek aan zwembad Den Ekkerman is geheel op eigen risico. De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor ongevallen, ontvreemding van en het beschadigen aan eigendommen van bezoekers in het zwem- en recreatiebad, kleedruimtes, horecagelegenheid, fietsenstalling, op parkeerterreinen en in overige accommodaties.

Bezoekers die schade toebrengen aan eigendommen van zwembad Den Ekkerman, zijn aansprakelijk voor de door hen veroorzaakte schade, daaronder begrepen de gevolgschade. Alle schade zal door Den Ekkerman op de betreffende bezoeker/schadeveroorzaker worden verhaald.

Klachten

Mocht er onverhoopt tijdens uw verblijf een klacht ontstaan, dan kunt u hiervan melding maken bij de receptie van zwembad Den Ekkerman. Wanneer deze niet volgens uw verwachting ter plaatse kan worden opgelost, dan verzoeken wij u de directie hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

Alle opmerkingen/orders enz. van het dienstdoende personeel dienen te worden opgevolgd.
Het dienstdoende personeel is bevoegd om iemand de toegang tot het bad te ontzeggen c.q. uit het bad de verwijderen.

2. Toegang tot zwembad Den Ekkerman

Het is voor bezoekers aan zwembad Den Ekkerman verboden onderstaande goederen mee naar binnen te nemen of te gebruiken:

 • Alle soorten glaswerk, (stenen) flessen, alcoholische dranken, drugs en dergelijke.
 • Geluidsapparatuur (met uitzondering van apparatuur met koptelefoon/oortjes).
 • Voorwerpen en middelen die de gast en medebezoekers lichamelijk letsel kunnen toebrengen, zoals wapens, messen, injectienaalden (met uitzondering van diabetici).
 • (Huis) dieren.
 • Overige goederen die niet in een zwembad thuishoren. Dit ter beoordeling van de dienstdoende medewerker.

U wordt verzocht uw kleding en eventuele kleinere (waardevolle) artikelen op te bergen in de daarvoor bestemde kledingkastjes in de garderobe. Breng geen waardevolle artikelen mee. Het u aangeboden kledingkastje is geen safe. Den Ekkerman is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van eigendommen, welke zijn opgeborgen in de lockerkastjes of op de open garderobe. Goederen kunnen niet in bewaring worden gegeven. Men is verplicht bij het verlaten van het zwem- en recreatiebad het gebruikte kledingkastje geheel te ontruimen.

3. Weigering toegang en/of verwijdering uit zwembad Den Ekkerman.

De toegang kan worden ontzegd, of personen kunnen uit zwembad Den Ekkerman worden verwijderd:

 • In geval van niet-opvolgen van instructies/aanwijzingen van het zwembadpersoneel en/of het niet-naleven van het reglement en/of niet-naleven van de instructies/aanwijzingen die vermeld staan op de in zwembad Den Ekkerman aangebrachte borden.
 • Indien men één of meerdere goederen als genoemd onder punt 1 bij zich heeft.
 • Indien men onder invloed van alcohol en/of drugs verkeert.
 • Bij wangedrag.
 • Bij het lijden aan besmettelijke ziekte(n).

Bij verwijdering uit onze accommodatie ten gevolge van de onder punt 2 genoemde situaties vindt er geen restitutie van betaalde entreegelden plaats.

Wij wensen u een veilig en prettig verblijf in Zwembad Den Ekkerman.